Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455
32 -  020 Wieliczka

tel.  12 250 - 68 - 99
       12 289 - 70 -70
fax. 12 250 - 67 - 66

e-mail: ug@biskupice.pl

NIP: 6831573055
EPUAP - skrytka: (/950a2ason4/skrytka),
(/950a2ason4/SkrytkaESP)

                      

 

Dane kontaktowe z poszczególnymi referatami.

 

Godziny pracy Urzędu:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana godziny pracy Urzędu Gminy Biskupice. Urząd będzie pracował w następujących godzinach: w poniedziałek od godz. 8.00 do godziny 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek w godzinach od 7.30 do godziny 14.30.

 

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 -14.30

 

Godziny pracy kasy w Urzędzie Gminy Biskupice;

Poniedziałek    8.00 - 16.00
Wtorek - czwartek 8.00 - 14.30
Piątek 8.00 -13.30

 

Skargi, wnioski i interwencje:

Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Sekretarz, kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy Urzędu.


RACHUNKI BANKOWE GMINY BISKUPICE


DOCHODY BUDŻETOWE (OPŁATA SKARBOWA, DZIERŻAWA, CZYNSZ ZA WYNAJEM, OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, OPŁATA PLANISTYCZNA)
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 41 8619 0006 0010 0200 3131 0016

PODATKI

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 31 8619 0006 0010 0200 3131 0002

ZUŻYCIE WODY
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 78 8619 0006 0010 0200 3131 0029

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 13 86190006 0010 0200 3131 0035

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z GIMMNEGO ZBIORU MELDUNKOWEGO ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 74 86190006 0010 0200 3131 0004

WADIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr 63 86190006 0010 0200 3131 0008

 

 

Informacja dotycząca mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
w Gminie BiskupiceGmina Biskupice  informuje, że od 1 listopada 2019 roku wszystkie płatności dokonywane przez Gminę w tym jej jednostki organizacyjne na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment).

Art. 108a. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) mówi, że „ podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT Gmina Biskupice podjęła decyzję o stosowaniu podzielonej płatności zgodnie z procedurą wskazaną w Zarządzeniu Nr 0050.147.2019 Wójta Gminy Biskupice z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania podzielonej płatności VAT w Gminie Biskupice  oraz jej jednostkach organizacyjnych.

***

 

INFORMACJA - System Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP


Urząd Gminy Biskupice uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. - w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesu księgowania Państwa wpłat na rachunki bankowe Urzędu - wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP. System ten polega na przyporządkowaniu każdemu podatnikowi numeru rachunku bankowego identyfikującego podatnika oraz rodzaj dokonanej płatności. System płatności masowych obejmuje podatki lokalne, wodę i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych, które zostaną podane w każdej decyzji podatkowej, informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok i fakturach za wodę. W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy Biskupice należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany jest niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku wirtualnego: inny numer rachunku za wodę, inny za podatek lub opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla jednego podatnika. Przy dokonywaniu wpłat w kasie Urzędu, na Poczcie oraz w bankach prosimy o posługiwanie się numerami rachunków podanymi na poszczególnych dokumentach.

Urząd Gminy Biskupice uprzejmie dziękuje za dostosowanie się do nowych zasad płatności, ufając, że przyczynią się one do sprawniejszej obsługi klienta. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy Biskupice pod numerem telefonu (12) 289 70 73.

 

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!