Projekty realizowane ze środków zewnętrznych

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie

W dniu 26 czerwca 2017r. Wójt Gminy Biskupice podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie (Gmina Biskupice)”.  Dzięki budowie PSZOK możliwe będzie odpowiednie zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów nadających się do recyklingu. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2017r. Projekt budowy PSZOK finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach strategii ZIT. 

___________________________________________________________________

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice

 

W dniu 26 czerwca 2017r. Wójt Gminy Biskupice podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice”. Projekt ma na celu wsparcie lokalnego rozwoju Gminy Biskupie i poprawę gospodarki wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę 227 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy oraz budowę  fragmentu sieci wodociągowej o długości 355 m w miejscowości Biskupice. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 


 

____________________________________________________________________

 

Kompetencje kluczowe

Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Kompetencje kluczowe” w ramach 10 Osi Priorytetowej Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu  rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, informatycznych oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych u nauczycieli. Projekt realizowany będzie dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Bodzanowie oraz  Gimnazjum w Sławkowicach od sierpnia 2017 roku do czerwca 2019 roku.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 14 października 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Biskupice a Województwem Małopolskim na dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020. Opracowany i utworzony dokument po przyjęciu przez Radę Gminy w formie uchwały zostanie wpisany do Rejestru Wojewody. Dzięki temu Gmina Biskupice będzie miała możliwość korzystania z aplikowania o środki na rewitalizację obszarów zdegradowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 98 896,50 zł.

                                                    

_____________________________________________________________________________________


  • Kompleks Sportowy w Bodzanowie

 


Projekt pn. Modernizacja Kompleksu Sportowego w Bodzanowie realizowany był w latach 2011-2012 i współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00213-6922-UM0600191/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w ramach  Działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi."

Koszt inwestycji wyniósł  309 513,65 zł. Z dotacji pozyskano 246 727,07 zł, pozostałe koszty pokryto z budżetu gminy Biskupice.

 

                                                    

 

 ______________________________________________________________________________

 


Program pn. Odnowa Centrum Wsi Tomaszkowice realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Osi Priorytetowej 6.,  Spójność wewnętrzna, Działania 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat A: Odnowa Centrów Wsi.

                         

 

   

_________________________________________________________________________                                              


 

 

 

Bezpośrednim celem projektu była poprawa stanu technicznego placówek oświatowych na terenie Gminy Biskupice oraz stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, społeczno – kulturalnej. Projekt zakładał docieplenie budynków wielofunkcyjnych placówek:SP Trąbki, SP Biskupice, Gimnazjum w Sławakowicach oraz budowę placu zabaw i wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Trąbkach.

 

Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B. Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

                     

______________________________________________________________________________

„Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie w ramach otrzymanego dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7, infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2. w dniu 20.01.2012r. zakończył prace związane z realizacją projekt pn: „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”.
W ramach projektu wykonano instalacje solarne w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gminy Łapanów, Raciechowice, Szczurowa i Drwinia. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.665.420,55 zł, wartość kosztów kwalifikowanych 1.664.200,55 zł, kwota dofinansowania ze środków MRPO 1.414.570,47 zł (85% k. kwalifikowanych).

                              

 

Opracowanie i foto:D.Orłowska        

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!