Fundusze dla mieszkańców

W związku z realizacją drugiego postępowania w ramach projektu pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w załączeniu przekazujemy krótkie podsumowanie

_________________________________________
Szanowni Mieszkańcy Gminy Biskupice,
 Uprzejmie informuję, że został ogłoszony Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Jest to program rządowy, skierowany do mieszkańców z terenów popegeerowskich. W ramach tego programu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR mogą otrzymać sprzęt komputerowy.

Program dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego w ramach programu jest spełnienie dwóch kryteriów równocześnie:
1) zamieszkanie  ucznia w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
2) członek rodziny ucznia (krewnym w linii prostej, tj, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),  pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.
Rodzice lub uczniowie, którzy osiągnęli pełnoletność, chcąc otrzymać sprzęt komputerowy muszą złożyć stosowne oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, w terminie do dnia 03 listopada 2021 r. do godziny 15:30 na dziennik podawczy.

Wzór oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się poniżej. Osoba do kontaktu: Marlena Ruśkowska – Referat Planowania Inwestycji, Funduszy i Rozwoju, 12 289-70-90.
Na podstawie złożonych oświadczeń Wójt Gminy Biskupice złoży wniosek do  Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup:
1) nowego sprzętu komputerowego z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
2) usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Maksymalna stawka zakupu za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej wynosi: za komputer lub laptop 3.500,00 zł, za tablet 1.500,00 zł.
Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i podpisaniu umowy o powierzeniu grantu, Urząd Gminy Biskupice dokona zakupu wnioskowanego sprzętu komputerowego  i przekaże do rodzin.
Z uwagi, że na liście dokumentacji konkursowej zawierającej wykaz Przedsiębiorstw Państwowej Gospodarki Rolnej ze wskazaniem miejscowości ich działania opublikowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie znajdują się wszystkie miejscowości z Gminy Biskupice, w których funkcjonowały PPGR do oświadczenia proszę dołączyć niezbędny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego. Procedura oceny wniosków i przyznawania środków będzie przeprowadzana przez inne niż Gminę Biskupice podmioty. Na poziomie Gminy oświadczenia będą jedynie przyjmowane i następnie przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:
1. Oświadczenie
2. Informacja
3. Wzór oświadczenia
4. Wzór oświadczenia
_______________________________________________________


„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” ruszają z montażem instalacji OZE…

W dniu 30 listopada 2020r. podpisano umowy z wykonawcami tj. Sanito Sp z o.o. , Eco-Team Sp z o.o. Sp.k. oraz Ekologika Sp z o.o. na łączną kwotę: 90 320 755, 44 PLN.

Wartość wkładu własnego mieszkańca wyniesie około 50% kwoty brutto danej instalacji.
Projekt  pn: "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"  - jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Ekopartnerzy to aż 31 małopolskich gmin tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Rabka - Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno.
Liderem projektu jest Stowarzyszenie-Zielony Pierścień Tarnowa.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej  5.929 sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, które wyprodukują  14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz  2.782 kolektorów słonecznych i  39 pomp ciepła, które wyprodukują;  8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.

Do pobrania:

- Karta katalogowa PANELE
- Instrukcja DEYE
- Karta katologowa FALOWNIK
- Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa i wzoru umowy w ramach realizacji projektu pn."Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

- Prezentacja


 

_____________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” przedstawiamy Państwu pakiet informacji na temat bieżących oraz najbliższych działań projektowych
PRZETARG
1.    W dniu 18.08.2020 r. dokonany został ostateczny wybór Wykonawców w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż urządzeń OZE dla 31 małopolskich gmin w ramach przedmiotowego projektu. W dniu 19.08.2020 r., została przesłana do Prezesa UZP cała dokumentacja przetargowa z postępowania celem przeprowadzenia wymaganej przepisami kontroli uprzedniej. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umów z Wykonawcami. Standardowy okres kontroli to 14 dni. Na dzień dzisiejszy, termin zakończenia  kontroli trzykrotnie był wydłużany poprzez  pisma z UZP prośbą o udzielenie dodatkowych  informacji oraz  wyjaśnień. Wezwania te otrzymano: w dniu 3.09.2020 r.,21.09.2020 r., oraz w dniu 9.10.2020 r. Na każde z pism została udzielona odpowiedź, gdzie w dniu 16 października br. przekazano ostatnie wymagane wyjaśnienia, co za tym idzie aktualnie przewidujemy, iż  termin zakończenia kontroli nastąpi ok. 30 października br., o ile UZP nie poprosi o kolejne wyjaśnienia lub informacje.
2.    Z dwóch złożonych do Sądu Okręgowego skarg, skarga firmy FlexiPower została oddalona jako niezasadna wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 4 września br. Natomiast skarga firmy Hymon – złożona do Sądu Okręgowego w Tarnowie, została postanowieniem tego Sądu z dnia 3 września 2020 r., przekazana do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy.  Przed przekazaniem skargi Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2020 r., Sygn. akt I Ca 370/20 oddalił wniosek Skarżącego o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakaz zawierania umowy. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed Sadem Okręgowym w Krakowie.

 

_____________________________________________________________________________

 

Informacja o przebiegu postępowania w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Zamawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o aktualnym stanie postępowania dotyczącym przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."

Jak informowano poprzednio po kilku kolejnych odwołaniach złożonych przez wykonawców do KIO, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty, które uzyskały najwyższą sumę punktów z przyznanych we wszystkich kategoriach, tj.:

I. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:
1) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
2) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
3) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

II. Na terenie Subregionu Wielickiego:
4) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
5) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,
6) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:
7) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
8) Część B - Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie,
9) Część C – Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy.

IV. Na terenie Subregionu Miechowskiego:
10) Część A – Sanito Sp. z o.o. w Warszawie,
11) Część B - Sanito Sp. z o.o. w Warszawie.

Od dokonanego wyboru już żadne odwołania nie zostały złożone do KIO.

Ponadto w dniu 4 września br., została rozpoznana skarga wniesiona przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. do Sądu Okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.01.2020 r. oraz czynności dokonywanych przez Zamawiającego, jednakże Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił skargę wykonawcy potwierdzając prawidłowość działań podejmowanych przez Zamawiającego.  
Z kolei od orzeczenia KIO z dnia 3 lipca 2020 r., skargę do Sądu Okręgowego w Tarnowie złożył wykonawca Hymon Energy Sp. z o.o. Aktualnie został oddalony wniosek wykonawcy o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakaz zawierania umowy z wybranym wykonawcą, oraz sprawa została przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Obecnie Zamawiający oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Równocześnie od dnia 20 sierpnia 2020 r., trwa obowiązkowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli Zamawiający uzyska możliwość zawarcia Umowy z wykonawcami na realizację Zamówienia.

 

______________________________________________________________

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

___________________________________________________________

Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określajce zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice z dnia 6 lipca 2020r. zostały przyjęte dokumenty -  Regulamin uczestnictwa i wzór umowy określające zasady udziału w projekcie pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy Gmina przystąpi do zawarcia umów z Mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Wydłużający się termin rozpoczęcia montażu instalacji wynika z odwołań, które już dwukrotnie (grudzień 2019 i marzec 2020) wpłynęły do dokumentacji przetargowej.

Osoby uczestniczące w projekcie prosimy o zapoznanie się z zapisami umowy i regulaminu uczestnictwa załączonymi poniżej:

_____________________________________________________________


Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!